เจาะลึกที่ดิน 1 Hex มีอะไรบ้าง ?

ที่ดินบนแพลตฟอร์ม Metaverse Thailand และ Metaverse Global นับเป็น Hex (หรือ Block ตามภาษาพูด) โดย 1 Hex มีขนาดเทียบเท่า xx ตารางวา ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มกำหนด

โดย ที่ดิน 1 แปลง (ขั้นต่ำ 1 Hex) นับเป็น NFT 1 Token สามารถเช็คประวัติย้อนหลังบางส่วน ยกเว้นเจ้าของที่ดินทำการ Merge ที่ดิน จะทำให้ NFT Token ดังกล่าวหายไป (Burn) และถูก Mint เป็นหมายเลขใหม่

เชิงของ Smart Contract ภายใต้ที่ดิน 1 Hex จะบรรจุข้อมูลต่างๆ มากมาย เช่น ฟังก์ชั่นการกู้ยืม (Lend-Borrow), สภาพอากาศ (Weather), ข้อมูลตำแหน่ง (Location) ฯลฯ รองรับฟีเจอร์ใหม่ๆ บน Metaverse Global ตามมาในอนาคต อีกทั้ง Developer นำข้อมูลจาก Hex มาทำแผนผังข้อมูล (Data Chart) วิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย

นอกเหนือจากวาง 2D Logo และ 3D Model ปัจจุบัน เราอาจเปลี่ยน Layer เพื่อดูข้อมูลอื่นๆ หรือทำเป็นเกมแนววางแผนได้เหมือนกัน รวมถึง Collaboration ระหว่าง Metaverse Global (เช่น ไทย x ดูไบ, ดูไบ x อินเดีย ฯลฯ) เนื่องจากใช้โครงสร้างหลักร่วมกัน

นี่คือรายละเอียดของ Hex หรือที่ดินครับ แม้เพียง 1 Hex ก็มีความหมาย โดยฟีเจอร์ต่างๆ จะพัฒนาออกมาตลอดช่วงปี 2022 ควบคู่กับการสร้าง Ecosystem สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น